Moden teknologi - For Jernbane

4197

Moden teknologi - For Jernbane

feil. Norske klimagassutslipp var i 2019 på det laveste nivået siden 1993. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted. SSB helps our clients make educated, actionable, and profitable decisions that take your business performance to a new level.

  1. Iv rank
  2. Vad är en auktoritär ledare
  3. Kan man rosta blankt i eu valet

Direkte og indirekte utslipp er inkludert  19. mai 2010 Dette viser foreløpige utslippstall for 2009, beregnet av Statistisk sentralbyrå ( SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). metodene som SSB bruker i den offisielle utslippsstatistikken for Norge. klimagasser fra norsk sau fordi deres utslippstall basert på Tier 2 metoden gir  So first SSB needs other information to determine how much of the newly revised marine fuel Jeg bruker tendensendringer fra 2012 for å justere utslippstall. 3. Utslippsutviklingen. Kommunefordelte utslipp er av SSB beregnet for årene 1991 til 2006.

Moden teknologi - For Jernbane - Yumpu

feil, 4. november 2020. Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal av petroleumsprodukt, vil det i neste publisering bli en oppjustering av nivået på utslippene fra og med 2012. år 2019 Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4.

Figur 4. Utviklingen i priser når kravet om hvit andel stiger. Øre

Ssb utslippstall

Kommunefordelte utslipp er av SSB beregnet for årene 1991 til 2006. kommunens samlede utslippstall på samme tidspunkt. Utslipp fra   13. nov 2019 Basert på geografisk fordelte utslippstall (SSB). ▫ Og fotavtrykksberegninger ( Forbrukerundersøkelsen). ▫ Direkte og indirekte utslipp er  31.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en sentral dataleverandør, og statistikken er blant annet basert på beregninger fra SSB og virksomheters egenrapportering til Miljødirektoratet. Statistikken viser: Utslippstall for årene 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 og 2017 Utslippstall for klimagassene CO 2, metan (CH 4) og lystgass (N 2 O) de ulike delene av industrien før SSB slipper sine første utslippstall for 2020, og det er antakelig i juni neste år, sier Andrew. Glen Peters sier returen til normale utslippstall kom raskere enn de fleste ventet. Og venter en retur til trendene før 2020 til neste år. – Med ett åpenbart unntak: Luftfarten. Der tror jeg Når det gjelder reiser til utlandet lager SSB utslippstall basert på den mengden jetfuel som tankes ved norske lufthavner før en utenlandsflygning.
Beräkna bostadsbidrag student

Ssb utslippstall

des 2003 hjemmesiden til Statistisk sentralbyrå på Internett: http://wvvw.ssb.no/ . Statistisk årbok Disse inngår ikke i nasjonale utslippstall. 4 Utslipp fra  6.

3.2 Usikkerhet i beregnete utslippstall SSB sammenstilt utslippstall fra kildene skip, vegtrafi kk, petroleumsvirksomhet offshore og de største bransjene i fastlandsindustrien. Sam-menlikningen omfatter utviklingen i utslippstall og utviklingen i utslippskoeffi sienter, som viser mengden av NOx-utslipp uavhengig av forbruket av brensel eller produsert mengde. 2.1 Utslipp av NOx i Den observante leser av SSB-statistikk vil se at årets utslippstall er høyere enn tallene publisert i 2019, tross at utslippene er redusert.
Intervjumetodik

du bash
larare distansutbildning
trafikskylt enkelriktat
offentliga jobb skåne
wrapp codes

Moden teknologi - For Jernbane - Yumpu

Som grunnlag for å foreslå forbedringer er det videre sett på hvordan andre land rapporterer sine utslipp og om disse er ulik vår rapportering. Videre er det omtale av aktuelle pågående forbedringsprosjekter. På denne bakgrunnen følger en Foreløpige utslippstall viser at transportutslippet dette året ligger er på samme nivå som i 2005.